Familieklubbene i Norge
Familieklubbene i Norge

Om familieklubbene
Kontakt oss
Hva er en familieklubb?
Hvorfor familieklubber?
Det hjelper å bruke hodet
Opprinnelsen
Organisasjonskart
Hvor finnes familieklubbene
Familieklubber i Norge
Familieklubber i verden
Har du et rusproblem?
På grunn av eget misbruk
Din partners misbruk?
Fars eller mors misbruk?
En venn eller kollegas misbruk?
Publikasjoner
Dette skriver medlemmer og behandlere
Masteroppgave
Artikler
Informasjonsbrosjyrer
Evalueringsrapport
Arrangementer
Konferanser
Kongresser
Klubbassistentkurs
Medlemskurs
Studietur
Andre arrangementer
Linker
Nyttige Linker
Sponsorer
Takk til våre sponsorer
Familieklubbenes nøkkelord

Masteroppgave om deltakelse i Familieklubb

Bjørnar Hunnes, masterstudent i sosialt arbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), har skrevet masteroppgaven sin om «Familieklubbdeltakarar si oppleving av å gå i ein familieklubb».
Oppgaven er et resultat av dybdeintervju med medlemmer over 18 år i noen av familieklubbene, for å få tak i deres personlige erfaringer, tanker og opplevelse omkring deltakelse i klubb.
 
 
Bakgrunn for prosjektet:
Skrevet av Bjørnar Hunnes
I Noreg utgjer årlege samfunnskostnadar knytt til alkoholmisbruk mellom 18 og 19,6 milliardar kroner(1). I tillegg til dei samfunnsmessige belastingane er konsekvensane for enkeltindivid som er ramma av alkoholproblem vel så viktige. I mange tilfelle går alkoholproblem ikkje berre ut over ein enkelt, men også familiemedlemmar og nærståande.
Ein familieklubb er ei gruppe menneske som møtast ein gong i veka for å lindre dei problema dei har med alkohol eller andre rusmiddel. Nokre av gruppemedlemmane har sjølv erfaringar med rusproblem, andre har erfaringar som pårørande. Tanken bak ein familieklubb er at ein kan kome til gruppesamlingane som ein familie – både personen med rusproblemet, og dei pårørande.
Live Fyrand(2) har gjort ei undersøking blant deltakarar i norske familieklubbar. I rapporten har ho intervjua 49 medlemmar om deira deltaking i familieklubbar, og resultatet er eintydig: familieklubben utgjer ein stor forskjell i liva til medlemmane. Masterprosjektet vil byggje vidare på rapporten til Fyrand, og undersøkje kva som gjer at deltakarane i familieklubbar opplever å ha nytte av klubben, samt korleis familien spelar ei rolle i å halde seg rusfri.
(1) Gjelsvik, Roar (2004). Utredning av de samfunnsmessige kostnadene relatert til alkohol.
(2) Fyrand, Live (2007). Klubben er vår livsforsikring! Evaluering av arbeidet i Familieklubbene i Norge.

 

 
  www.axxera.no
- -
FK