Familieklubbene i Norge
Familieklubbene i Norge

Om familieklubbene
Kontakt oss
Hva er en familieklubb?
Hvorfor familieklubber?
Det hjelper å bruke hodet
Opprinnelsen
Organisasjonskart
Hvor finnes familieklubbene
Familieklubber i Norge
Familieklubber i verden
Har du et rusproblem?
På grunn av eget misbruk
Din partners misbruk?
Fars eller mors misbruk?
En venn eller kollegas misbruk?
Publikasjoner
Dette skriver medlemmer og behandlere
Masteroppgave
Artikler
Informasjonsbrosjyrer
Evalueringsrapport
Arrangementer
Konferanser
Kongresser
Klubbassistentkurs
Medlemskurs
Studietur
Andre arrangementer
Linker
Nyttige Linker
Sponsorer
Takk til våre sponsorer
Familieklubbenes nøkkelord

Hvorfor familieklubber

Det er ulike oppfatninger av hva som bør kalles rusproblemer, og det fins ikke noe register over hvem som er rammet. De som søker behandling med diagnosen rusproblem, er bare en del av det hele. Mange ganger kommer folk til behandling med helt andre merkelapper, både fysiske og mentale lidelser, som likevel kan være sterkt sammenvevd med rusproblemer. Mange forskere har forsøkt å finne sammenhengene mellom ulike diagnoser og rus, og på dette grunnlaget er det gjort anslag over hvor stort problemet er i samfunnet. Det er ikke urimelig å anta at 10 % av befolkningen er berørt. I tillegg kommer problemer med ulykker, vold, omsorgssvikt osv. som kan ramme nokså tilfeldig, eller som oppstår på grunn av en enkelt beruselse hos folk som stort sett er edru. Samlet snakker vi sikkert om et av de største sosial- og helseproblemer i samfunnet. I mange land er det påvist en klar sammenheng mellom det samlede forbruk av alkohol og andre rusmidler, og forekomsten av rusproblemer av alle slag.

Mange mennesker drikker i det skjulte. Langt fra alle med et alkoholproblem kommer i berøring med systemet og registreres derfor ikke. Dessuten er alkoholen ikke bare et problem for den enkelte misbruker. Den rammer også fortvilende dypt i hele misbrukerens familie og omgangkrets.

Det fins mange ulike behandlingstilbud i Norge. Men ikke alle behov blir dekket, og særlig kommer de pårørende til kort. Bare familieklubbene prøver å ta opp misbrukerens og de pårørendes problemer samtidig. Familier med misbruksproblemer er sårbare. Alkoholmisbruk kan forrykke den indre balanse i en familie, og framkalle dyp sorg, skam og skyldfølelse hos de berørte personer.

Slike familier kan se bra ut fra utsiden, men lever i virkeligheten bak et dekke av fortielser, løgner og tabuer over en årrekke. Innad er alle i familien i dyp krise. Ikke bare den som drikker, men også samboer og barn inngår i et smertefullt spill av løfter og skuffelser, fortielser og bortforklaringer, underkastelse og opprør. Barn kan bli tvunget til å overta en foreldrerolle. Mormor må gå inn og gjøre det moren egentlig skulle gjøre for sitt barn. Familieklubben er et tilbud til mennesker som har levd i slike forhold. Ikke bare den som selv ruser seg, men hele familien trenger hjelp!


 

 
  www.axxera.no
- -
FK