Familieklubbene i Norge
Familieklubbene i Norge

Om familieklubbene
Kontakt oss
Hva er en familieklubb?
Hvorfor familieklubber?
Det hjelper å bruke hodet
Opprinnelsen
Organisasjonskart
Hvor finnes familieklubbene
Familieklubber i Norge
Familieklubber i verden
Har du et rusproblem?
På grunn av eget misbruk
Din partners misbruk?
Fars eller mors misbruk?
En venn eller kollegas misbruk?
Publikasjoner
Dette skriver medlemmer og behandlere
Masteroppgave
Artikler
Informasjonsbrosjyrer
Evalueringsrapport
Arrangementer
Konferanser
Kongresser
Klubbassistentkurs
Medlemskurs
Studietur
Andre arrangementer
Linker
Nyttige Linker
Sponsorer
Takk til våre sponsorer
Familieklubbenes nøkkelord

 

Hva er en familieklubb?

En familieklubb er en gruppe mennesker som samles for å lindre de problemene de har med alkohol eller andre rusmidler. Noen har selv hatt misbruksproblemer, andre har hatt problemer med misbruk blant sine nærmeste. Navnet familieklubb viser til at medlemmene kommer i små ”familie”-grupper. I de fleste tilfeller er det virkelige familier med samboere, eventuelt med barn. Men det kan også være en far som kommer med sine barn, fordi mor drikker. Det kan være unge eller voksne barn av misbrukere, eller det kan være den som drikker sammen med en venn, som utgjør en "familie" i klubben. Når klubben teller medlemmer, er det antall familier som telles. Hvis en enslig vil være med, prøver klubben å finne en nær kontaktperson som kan delta sammen med vedkommende, og holde kontakten også mellom klubbmøtene. En familieklubb skal være åpen for nye familier som ønsker å komme over problemene sine.

Alle familiemedlemmene er likeverdige i klubben. Mange som ikke selv drikker, har hatt traumatiske opplevelser knyttet til rus, og kan ha stort behov for å bearbeide tanker og følelser. I klubben har de samme plass og betydning som de medlemmene som har en misbrukshistorie. For at alle medlemmene skal kunne ta opp sine problemer og tanker, må ikke klubben være for stor. Derfor er praksis at klubbene deles når de når en viss størrelse. 6 – 8 familier med to eller flere medlemmer i hver klubb er ideelt. Hvis det blir så mye som 12 familier, skal klubben uansett deles.

Klubben skal ha en utdannet klubbassistent som deltar i møtene på linje med medlemmene, og som har i oppgave å stimulere samtalen og hjelpe klubben til å holde fokus. Møteledelsen går på omgang mellom medlemmene. Men assistenten har rett til å ta ordet utenom tur med spørsmål som kan hjelpe folk til å få fram tanker og følelser. Noen ganger kan det også være behov for å finne en annen retning på samtalen, særlig hvis det skulle bli for mye fokus på gamle synder. En norm i klubben er å holde seg til det som er virkeligheten akkurat nå, og se framover

I familieklubben snakker man om sine egne erfaringer og lytter til de andres. Alle snakker/forteller etter tur, og deretter kan de øvrige deltagerne stille utdypende spørsmål til den som har fortalt. Det legges stor vekt på fortrolighet. Alt som sies i klubben skal bli i klubben. Innenfor denne rammen oppfordres til åpenhet og ærlighet. At flere som kjenner hverandre er til stede samtidig, skaper en ny form for åpenhet der historien kan fortelles fra flere synspunkter. Hvis barna er med, kan de gi friske bidrag til åpenheten. For mange medlemmer er det en ny opplevelse å høre de pårørendes versjon, fortalt i ro og mak. Når familien har nådd fram til en felles forståelse av sitt problem, er det ofte lettere å gjøre noe med det – i fellesskap. Det gjelder å se samspillet mellom alle medlemmer i familien, og ikke bare fokusere på atferden til den som drikker. Rollene i en rusbelastet familie er ofte ubalanserte. Barn kan bli tvunget til å ta voksenansvar alt for tidlig. Noen familiemedlemmer må alltid ordne opp, mens andre bare surfer. Ikke så sjelden er det også skjeve maktforhold, i verste fall overgrep. En del av løsningen er å skape bedre balanse, noe alle familiemedlemmer bør bidra til.

Samværet i familieklubben bygger på omsorg, toleranse og respekt for den enkelte. Medlemmene er helt likeverdige. Klubbassistentens rolle er å støtte opp og passe på at samtalen foregår i ordentlige former. Assistenten skal ha gjennomgått et kurs på minst 50 timer som går inn i klubbens metode og legger vekt på sensitivitet overfor familiene. En del klubbassistenter er profesjonelle mennesker med fagutdannelse. Men de fleste er engasjerte medmennesker, mange av dem har selv gått i klubb. Prosessen i klubben er at ganske alminnelige mennesker forsøker å lære å holde opp med å drikke og komme videre med et godt liv. Familieklubben møtes en gang i uka (om ettermiddagen/kvelden). Møtene varer i 1 ½ time. Man skal melde avbud om man er forhindret. Klubben vil vanligvis kontakte medlemmer som uteblir uten forklaring. Tilbakefall er ingen grunn til å slutte i klubben. Tvert imot må klubben gjøre særlige anstrengelser for å holde kontakt med medlemmer som ikke har det bra. De er alltid velkomne tilbake i klubben, selv om det skulle gå lang tid. Det er gratis å gå i familieklubb.

 


 

 
  www.axxera.no
- -
FK